Algemene informatie

Stol, Jan Derks

Geboortedatum: 18-02-1786
Geboorteplaats: Tinallinge
Datum overlijden: 22-07-1855
Plaats overlijden: Tinallinge
Echtgeno(o)t(e) van: Klaarke Geerts Wiersema

Kerk te Tinallinge
Grafaanduiding: 34

Locatie graf
Buiten de kerk

Grafschrift
RUSTPLAATS VAN JAN DERKS STOL, overleden te Tinallinge den 22 Julij 1855. Hij was geboren den 18 Februarij 1786 op Abbeweer, en huwde in 1811 met KLAARKE GEERTS WIERSEMA, welke hem in 1825 door den dood werd ont= rukt. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen ge= boren, waarvan 2 voor hem zijn overleden. Daar hij uit zijn betrekking als 44 jaar landbouwer en zijlregter en bijna dien tijd tezamen, als Lid, Assessor en wethouder der gemeente Baflo werd gemist. Zoo werd zijn verscheiden door velen gevoeld, en door zijne kinderen en aanverwanten betreurd. Rust zacht, o dierbaar stof, toen gij nog waart op aarde Was uwe levenstijd voor velen groot van waarde, Voor kroost en wees en vrienden ook de maatschappij, Droeg uw vooruitziend oog bestendig zorgen bij, Totdat gij zoo ook nog aan 't einde van uw leven, welmeenend dat uw pligt door minzaamheid gedreven, Zoo waart en streefdet gij, totdat de Dood u riep. Uw ziel haar huis ontvlood en gij in 't aardrijk sliep. O ! mogt dan nu uw geest thans zijn in hooger kringen, Bij onzen God en Heer en alle Hemelingen.

Typografie
Latijns schrift met schreef, schrijfletter
Letter verheven

Zerk: liggende steen, hardsteen
Afmetingen zerk: 196,5 x 85 x 14,5
Type graf: zandgraf
Staat van onderhoud: verweerd, beschadigd, haarscheuren
Datum inventarisatie: 26-08-2015

Iconografie
ruitvorm